Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy w Kowalu

Zapytanie ofertowe Nr 19/2022/PBB z dnia 07.12.2022 r.

7 grudnia 2022

Zapraszam do złożenia oferty cenowej w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

Zakup i dostawę podłogi interaktywnej wraz z grami terapeutycznymi dla Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego w ramach realizacji wniosku pt. „Przyroda bez barier – aktywni niepełnosprawni” w ramach grantu pn. „Dostępne parki przyrodnicze”, w ramach projektu „Obszar chroniony, obszar dostępny”, realizowanego przez Fundusz w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa, na podstawie umowy nr POWR.04.03.00-00-0073/20 z dnia 30.07.2021 z dnia 8 września 2021 r.

Termin złożenia oferty: 14.12.2022 r. do godz. 15.00

Postępowanie prowadzone jest bez stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) właściwe dla zamówień o wartości poniżej 130.000,00 zł, zgodnie z  art. 2 ust. 1 pkt 1 tejże ustawy.

Dyrektor        
Witold Kwapiński

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:GWPK
Data utworzenia:2022-12-07
Data publikacji:2022-12-07
Osoba sporządzająca dokument:Julita Żabecka
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:850