Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy referent ds. ochrony przyrody

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
1 lutego 2022

1. Nazwa i adres jednostki: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy z siedzibą w Kowalu ul. Zamkowa 11, 87-820 Kowal
2. Wymiar zatrudnienia: ¾ etatu; godziny pracy 8:00 – 14:00
3. Termin rozpoczęcia stosunku pracy: marzec 2022 r.
4. Wymagania niezbędne:
a) Wykształcenie wyższe: studia ukończone na kierunku przyporządkowanym do dyscypliny naukowej albo dyscypliny naukowej wiodącej: nauki biologiczne, nauki leśne, rolnictwo i ogrodnictwo, zootechnika i rybactwo, nauki o Ziemi i środowisku, geografia społecznoekonomiczna i gospodarka przestrzenna,
b) Niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe;
c) Nieposzlakowana opinia.

5. Wymagania dodatkowe:
a) Znajomość ustawy o ochronie przyrody, Prawo ochrony środowiska;
b) Wiedza z zakresu ekologii i ochrony środowiska;
c) Znajomość środowiska przyrodniczego Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego;
d) Biegła obsługa komputera, urządzeń biurowych, programów multimedialnych;
e) Komunikatywność, kreatywność, operatywność, rzetelność, umiejętność pracy w zespole, systematyczność, umiejętność pracy pod presją czasu, wysoka kultura osobista;
f) Prawo jazdy kat. B;
g) Mile widziana znajomość języka obcego;
h) Mile widziane posiadanie wiedzy ornitologicznej.

6. Zakres zadań na stanowisku pracy:
a) Realizacja zadań związanych z ochroną zasobów przyrodniczych Parku;
b) Prowadzenie monitoringu, obserwacji i ewidencji zdarzeń przyrodniczych;
c) Gromadzenie dokumentacji przyrodniczej oraz dokumentowanie stanu środowiska przyrodniczego;
d) Uczestniczenie w postępowaniach administracyjnych, zgodnie z przepisami kpa i ustawy o ochronie przyrody;
e) Współpraca z RDOŚ oraz lokalnymi samorządami i organizacjami ekologicznymi w zakresie ochrony przyrody;
f) Realizacja i inicjowanie zadań z zakresu edukacji ekologicznej, w tym praca z dziećmi i młodzieżą;
g) Promowanie wartości przyrodniczych Parku, w tym podnoszenie świadomości ekologicznej i upowszechnianie wiedzy na temat ochrony przyrody;
h) Przygotowywanie materiałów na potrzeby wydawnictw, strony internetowej i mediów społecznościowych Parku;
i) Pozyskiwanie środków pozabudżetowych;
j) Obsługa Ośrodka Rehabilitacji Ptaków Chronionych;
k) Prace administracyjno-biurowe.

7. Warunki pracy:

Praca w budynku Pracowni dydaktycznej Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego w Kowal, ul. Kołłątaja 24, 87-820 Kowal oraz na terenie parku krajobrazowego.

8. Wymagane dokumenty:
a) List motywacyjny;
b) Życiorys zawodowy (CV);
c) Kserokopia dyplomów i zaświadczeń potwierdzających wykształcenie;
d) Kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy i doświadczenie zawodowe;
e) Kserokopie zaświadczeń, certyfikatów o ukończonych kursach, szkoleniach;
f) Podpisane oświadczenia (wg załączników):

- oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe;

- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku z realizacją procesu rekrutacji;

- oświadczenie o zapoznaniu się z informacją w związku z przetwarzaniem danych osobowych osoby, której dane dotyczą

g) Wypełniony kwestionariusz osobowy

Osoby zainteresowane prosimy o składanie ofert w zamkniętych kopertach w Pracowni Dydaktycznej Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego, ul. Kołłątaja 24, 87-820 Kowal lub przesyłanie pocztą na adres: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy, ul. Kołłątaja 24, 87-820 Kowal, w terminie 14 dni od ukazania się ogłoszenia (liczy się data stempla pocztowego). Jednocześnie uprzejmie informujemy, że nadesłanych ofert nie zwracamy i zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane ogłoszenia. Oferty, które wpłyną do Parku po terminie, nie będą rozpatrywane. Dokumenty składane w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski. Zastrzega się możliwość nierozstrzygnięcia naboru. Kandydaci, których aplikacje spełniły wymagania formalne zostaną poinformowani telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wyniku naboru zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego (http://bip.gwpk.pl) oraz na tablicy informacyjnej ul. Kołłątaja 24, 87-820 Kowal.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:GWPK
Data utworzenia:2022-02-01
Data publikacji:2022-02-01
Osoba sporządzająca dokument:Ewelina Pawlata
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:400