Zapytanie ofertowe nr 3/2017/RPO z dnia 09.03.2017 r.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
9 marca 2017

Zapytanie ofertowe nr 3/2017/RPO

W związku z planowaną realizacja projektu  pod nazwą „Doposażenie Pracowni Dydaktycznej Gostynińsko – Włocławskiego Parku Krajobrazowego”, który zostanie złożony do uzyskania dofinansowania w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zwracam się z zapytaniem ofertowym na przedstawienie ceny za: studium wykonalności, obsługę prawno-księgową, przygotowanie dokumentacji przetargowej. Inwestycja objęta projektem zlokalizowana jest w otulinie Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego.

I. Zamawiający
1. Gostynińsko – Włocławski Park Krajobrazowy
ul. Zamkowa 11
87 – 820 Kowal
NIP: 888 10 60 672
Regon: 000839932
tel.: (54) 284 – 22 – 26
fax: (54) 274 – 11 – 05
e-mail: gwpk@xl.wp.pl

Reprezentowany przez Pana Witolda Kwapińskiego, na podstawie Uchwały nr 37/1468/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21.09.2016 r. w sprawie powołania  dyrektora Gostynińsko – Włocławskiego Parku Krajobrazowego
ul. Plac Teatralny 2
87 – 100 Toruń
NIP: 956 19 45 671
tel.: (56) 62 – 18 – 255
fax: (56) 62 – 18 – 553
e-mail: marszał ek@kujawsko-pomorskie.pl
2. Godziny pracy Zamawiającego: 7:30 – 15:30

II. Tryb udzielania zamówienia
Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienia ofertowego.

III. Opis przedmiotu zamówienia
Część I

Wykonanie na rzecz Zamawiającego studium wykonalności dla projektu pn.: „Doposażenie Pracowni Dydaktycznej Gostynińsko – Włocławskiego Parku Krajobrazowego”. Studium niezbędne do aplikowania o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, oś RPKP.04.00.00 Region przyjazny środowisku, działanie RPKP.04.05.00 Ochrona przyrody.
Część II
Wykonanie na rzecz Zamawiającego usługi polegającej na obsłudze prawno-księgowej dla projektu pn.: „Doposażenie Pracowni Dydaktycznej Gostynińsko – Włocławskiego Parku Krajobrazowego”. Obsługa prawno-księgowa powinna obejmować:
1) Opracowanie projektów umów związanych z realizacją projektu.
2) Zapewnienie w zawieranych umowach odpowiedniego zabezpieczenia należytego wykonania tych umów oraz ustalenie zasad podziału tego zabezpieczenia i warunków jego zwolnienia lub zwrotu.
3) Ustalenie w umowach z wykonawcami i dostawcami  warunków płatności.
4) Dochodzenie oraz egzekwowanie od dostawców i wykonawców należnych odszkodowań lub kar umownych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania albo nieterminowego wykonania zobowiązań umownych.
5) Ochrona interesów prawnych Zamawiającego w zakresie realizacji projektu.
6) monitoring i naprawianie zidentyfikowanych nieprawidłowości,
7) monitorowanie stopnia realizacji działań w zakresie:
    - prowadzenie postępowań przetargowych w ramach istniejącego prawodawstwa krajowego w oparciu o harmonogram realizacji projektu,
    - założonego zakresu rzeczowego przedsięwzięcia,
8) prowadzenie bieżącej ewidencji związanej z wydatkowaniem środków,
9) monitorowanie prawidłowości wydatkowania środków lub dokonywanych rozliczeń wydatków,
10) kompletowanie, kserowanie faktur i innych dokumentów księgowych do okresowych raportów,
11) sporządzanie raportów z realizacji inwestycji.
Część III
Sporządzenie dokumentacji przetargowej, zgodnej z ustawą Prawo Zamówień Publicznych. W ramach projektu realizowane będą roboty budowlane, nastąpi dostawa wyposażenia oraz pomocy naukowych, a także nagranie filmu i wykonanie ekspozycji.

IV. Termin wykonania zamówienia
Część I
Realizacja studium wykonalności zgodnie z terminami składania dokumentów dla konkursu RPKP.04.05.00-IZ.00-04-062/16.
Część II
Czas trwania obsługi prawno księgowej – przewidywany na 9 miesięcy (szacunkowe rozpoczęcie luty 2018 roku; szacunkowe zakończenie październik 2018 roku). Zamawiający zastrzega możliwość zmian terminów realizacji z uwagi na procedury uzyskania dofinansowania ze źródeł zewnętrznych. Zamawiający zastrzega, że realizacja części II nastąpi tylko w sytuacji uzyskania dofinansowania i realizacji projektu.
Część III
Czas trwania usługi polegającej na przygotowaniu dokumentacji przetargowej – przewidywany na 9 miesięcy (szacunkowe rozpoczęcie luty 2018 roku; szacunkowe zakończenie październik 2018 roku). Zamawiający zastrzega możliwość zmian terminów realizacji z uwagi na procedury uzyskania dofinansowania ze źródeł zewnętrznych. Zamawiający zastrzega, że realizacja części III nastąpi tylko w sytuacji uzyskania dofinansowania i realizacji projektu.

V. Opis sposobu przygotowania oferty
1. Oferta powinna być:
-  Opatrzona pieczątką
-  Posiadać datę sporządzenia
-  Zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP
-  Podpisana czytelnie przez wykonawcę

2. Każdy oferent musi mieć możliwość wystawienia faktury VAT lub rachunku.
3. Każdy oferent może złożyć tylko 1 ofertę. Oferta składana jest w jednym egzemplarzu.
4.Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

V. Miejsce oraz termin składania ofert
1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: gwpk@xl.wp.pl, poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: ul. Zamkowa 11, 87 – 820 Kowal, do dnia 20.03.2017 r. do godz. 11.30.
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

VI. Ocena ofert
1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
Cena ofertowa – 100%
2. W przypadku otrzymania ofert o jednakowej cenie Zamawiający dopuszcza możliwość negocjacji ceny i warunków umowy przeprowadzonych indywidualnie z oferentami. Wynegocjowana cena i inne warunki realizacji zamówienia stanowić będą ofertę ostateczną wykonawcy, która zostanie oceniona wg zasady określonej w pkt. 1.
3. Zamawiający odrzuci ofertę jeśli:
-  wykonawca nie spełnia warunków udziału w postępowaniu,
-  jej treść nie odpowiada treści niniejszego zapytania cenowego,
-  jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
-  zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
-  wykonawca nie uzupełnił wymaganych dokumentów.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

VII. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty
Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 20.03.2017 r., a wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony o godzinie 12:00 w siedzibie GWPK.

VIII. Dodatkowe informacje
Dodatkowych informacji udziela Anna Gołębiewska pod numerem telefonu (54) 284-22-26.

IX. Załączniki

  • Wzór formularza ofertowego – załącznik nr 1.
  • Oświadczenie dotyczące prowadzonej działalności zgodnej z przedmiotem zamówienia – załącznik nr 2.

Załączniki

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:GWPK
Data utworzenia:2017-03-09
Data publikacji:2017-03-09
Osoba sporządzająca dokument:Anna Gołębiewska
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:3757